Status a mechanismy soutěže festivalu Šumava Litera

Článek I.

a) Mezinárodní cena Šumava Litera chce každoročně oceňovat významný literární přínos pro česko-německo-rakouskou spolupráci uplynulého roku.

b) Výroční Ceny Johanna Steinbrenera chtějí pravidelně oceňovat nejlepší literární počiny se šumavskou tematikou uplynulého roku.

c) Vyhlašovatelem cen Šumava Litera a Cen Johanna Steinbrenera je Organizační výbor festivalu Šumava Litera.

d) Ceny jsou udělovány každoročně, vždy v posledním čtvrtletí roku za rok předcházející.

e) Ceny mohou být uděleny pouze těm knihám, které byly publikovány knižně, nebo online a mají v tiráži (nebo jinde) jako datum prvního vydání uvedeno datum předcházejícího roku, resp. roku na který se vztahuje udílení cen Šumava Litera a Cen Johanna Steinbrenera; případně pokud v tomto roce prokazatelně vyšly. Vzhledem ke specifickým a minoritním aspektům tématu festivalu bude za uzávěrku považováno datum 31. 5. následujícího roku, pokud nebude pořadateli veřejně oznámeno jiné datum. Knihy, které budou přihlášeny po tomto datu, budou zařazeny pouze do čtenářského on-line hlasování Šumavská ozvěna ))).

f) Knihy mohou přihlašovat fyzické i právnické osoby, a to prostřednictvím on-line formuláře + zasláním dvou kopií titulu na adresu:

MěKS Vimperk
nominace Šumava Litera
Johnova 226
385 01 Vimperk


Porota či organizační výbor má právo zařadit do soutěže i nepřihlášené dílo po uzávěrce, pokud toto splňuje podmínky uvedené v bodě e).

g) Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je otevřená skleněná kniha.

h) Do názvu kategorie může být vloženo jméno fyzického či právnického subjektu, případně výrobku (značky) dle přání partnera příslušné kategorie. Takové pojmenování kategorie podléhá schválení Organizačním výborem Šumava Litera.

Článek II.

a) Cenu Šumava Litera uděluje 7členná Mezinárodní porota.

b) Ceny Johanna Steinbrenera ve třech českých kategoriích uděluje 6členná Porota pro českojazyčnou literaturu.

c) Cenu Johanna Steinbrenera v německé kategorii uděluje 5členná Porota pro německojazyčnou literaturu.

d) Cenu Síň slávy uděluje Organizační výbor festivalu Šumava Litera.

e) Zvláštní cenu (je-li udělena) udělují poroty a Organizační výbor.

f) Cenu Šumava virtuální uděluje 3členná Porota pro nové technologie a komunikaci.

g) Cenu Šumavská ozvěna ))) získává kniha, pro kterou hlasovalo on-line nejvíce příznivců dle pravidel hlasování.

h) Tyto poroty jmenuje Organizační výbor festivalu Šumava Litera.

i) Poroty mají právo nominovat tři finalisty v příslušných kategoriích. Z nich pak ve druhém kole vyberou vítěze.

j) Nominace v kategoriích Síň slávy, Zvláštní cena a Šumava virtuální jsou neveřejné, zveřejněn bude pouze vítěz.

k) Je-li některý z členů poroty autorem nominované knihy, v příbuzenském vztahu s autorem nominované knihy či nakladatelem (případně v pracovněprávním vztahu s nakladatelem) nominované knihy, musí porotu opustit, popř. takto dotčená kniha bude zařazena pouze do čtenářského on-line hlasování Šumavská ozvěna ))).

l) Počty hlasů, jichž dosáhly nominované tituly, se nezveřejňují. Výjimkou je čtenářské on-line hlasování Šumavská ozvěna ))).

m) Každý rok se ve všech kategoriích postupuje bez ohledu na výsledky uplynulého ročníku.

Článek III.

Ceny festivalu Šumava Litera jsou vyhlašovány v těchto kategoriích:

Cena Šumava Litera

Za významný přínos pro česko-německo-rakouskou spolupráci.

Cena Johanna Steinbrenera

Tato cena se udílí ve čtyřech kategoriích:
– Beletrie a poezie
– Populárně naučné publikace
– Výtvarné publikace
– Nejlepší německojazyčná publikace o Šumavě

Síň slávy

Pro osobnosti či projekty se zásluhami o šumavskou regionální literaturu. Může být udělena pouze žijící osobě / aktivnímu subjektu. Jedné osobě / subjektu může být udělena pouze jednou.

Zvláštní cena

Pro významný počin na poli šumavské regionální literatury, udílí poroty a organizační výbor (nemusí se nutně udílet pravidelně).

Šumavská ozvěna )))

Cena vzešlá z hlasování návštěvníků tohoto webu. Hlasovat můžete zde.

Šumava virtuální

Ocenění pro weby či projekty, existující v digitální formě (nemusí se nutně udílet pravidelně).